Project Description

חברת מוליכים למחצה. חלל האופן ספייס עבור מהנדסי הקבוצה. הדרישה הייתה לפתרון המשלב בין פרטיות העובד ועיצוב מוקפד. בנוסף הבקשה הייתה שמערכת שקעי חשמל והחיווט יהיו חלק בלתי נפרד מהמערכת. הפתרון כלל מחיצות בגובה 170 ס"מ' בשילוב, זכוכית בחלק העליון. פרופילי המתכת סופקו בצבע שחור -מטה כך שיהיו תואמים לפרופיל מחיצות הזכוכית שהותקנו בחדרי המנהלים. המערכת סופקה יחד עם מערכת תרנים בגבהים שונים לאספקת חשמל מהתקרה האקוסטית, ושקעים מודולארים יעודים לאופן ספייס.

חברת מוליכים למחצה. חלל האופן ספייס עבור מהנדסי הקבוצה. הדרישה הייתה לפתרון המשלב בין פרטיות העובד ועיצוב מוקפד. בנוסף הבקשה הייתה שמערכת שקעי חשמל והחיווט יהיו חלק בלתי נפרד מהמערכת. הפתרון כלל מחיצות בגובה 170 ס"מ' בשילוב, זכוכית בחלק העליון. פרופילי המתכת סופקו בצבע שחור -מטה כך שיהיו תואמים לפרופיל מחיצות הזכוכית שהותקנו בחדרי המנהלים. המערכת סופקה יחד עם מערכת תרנים בגבהים שונים לאספקת חשמל מהתקרה האקוסטית, ושקעים מודולארים יעודים לאופן ספייס.